Statut fundacji Obraz w pigułce

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Pan Marcin Kowalik zamieszkały w mieście Kraków, nieprowadzący działalności gospodarczej, zwany w dalszej części Statutu „Fundatorem”, ustanawia Aktem Notarialnym, Repertorium A nr 2062/2018 sporządzonym w dniu 4 lipca 2018 roku przed Notariuszem Arnoldem Walczewskim w kancelarii notarialnej w Krakowie, Fundację o nazwie „Obraz w pigułce”, zwaną w dalszej części statutu „Fundacją”.

§2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja jest „think tankiem” tj. apolityczną, niezależną, pozarządową jednostką prowadzącą badania naukowe, prace badawcze, działalność edukacyjną popularyzatorską dla dobra publicznego.

§3

 1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 2. Fundacja może posiadać ponadto inne formy identyfikacji wizualnej.

§4

Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

§5

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
 3. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek w kraju i zagranicą, w szczególności  może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, zakłady i filie.
 4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§6

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy ds. kultury.

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§7

Celem fundacji jest prowadzenie działalności społecznej i gospodarczo użytecznej w sferze zadań publicznych obejmujących zadania w zakresie:

 1. niesienia pomocy dzieciom przebywającym w szpitalach, domach dziecka, trudnej młodzieży oraz ich rodzicom i opiekunom;
 2. podejmowania działań oświatowych oraz edukacyjnych, promowanie wartości poprzez sztukę. / Inicjowanie i upowszechnianie edukacji artystycznej i kulturalnej;
 3. prowadzenia działalności kulturalnej, w tym wspierania, promowania i upowszechniania rozwoju kultury i sztuki, w tym także sztuki pojawiającej się w przestrzeni publicznej, oraz ułatwianie i zwiększanie dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki;
 4. inicjowania, tworzenia i wspierania działań artystycznych, prospołecznych i kulturalnych;
 5. integrowania różnych grup społecznych dzięki działaniom na polu sztuki;
 6. kreowania, promocji i finansowania wydarzeń i działań z zakresu kultury i sztuki;
 7. wspierania i promowania działalności twórczej artystów;
 8. dobroczynności oraz wspierania działalności charytatywnej w kraju i za granicą;
 9. popularyzacji i rozwoju projektu Obraz w Pigułce w kraju i za granicą;
 10. współpracy z instytucjami kulturalnymi państwowymi i pozarządowymi;
 11. promocji i organizacji wolontariatu.

§8

 1. Fundacja realizuje swoje cele przez:
  • wspieranie procesu leczenia i rehabilitacji dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie i prowadzenie warsztatów artystycznych, aktywizację kulturalną i społeczną;
   działania przez „arteterapię”;
  • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
  • współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami (w kraju i za granicą), instytucjami oraz innymi podmiotami realizującymi cele zgodne z celami działania fundacji;
  • organizowanie różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych oraz edukacyjnych (wernisaże, wystawy, plenery, spotkania, projekcje filmowe, pokazy performance, koncerty);
  • promocję twórczości artystów;
  • prowadzenie działań komercyjnych służących celom statutowym i rozwojowi projektu;
  • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie celów Fundacji;
  • współpraca ze znanymi ludźmi, którzy osiągnęli sukces w swojej dziedzinie oraz promowanie ich wartości wśród dzieci.
 2. Fundacja działa poprzez:
  • osobistą pracę członków Zarządu, pracowników i wolontariuszy Fundacji nad realizacją przedsięwzięć, o których mowa w punkcie poprzedzającym;
  • finansowanie przedsięwzięć, o których mowa w punkcie poprzedzającym.
 3. Fundacja prowadzi działalność, o której mowa w ust. 1 na rzecz ogółu społeczności.
 4. Dochody osiągnięte z działalności określonej w ust. 2 przeznaczane są na cele statutowe.
 5. W celu realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć statutowych, Fundacja może współdziałać oraz wspierać finansowo i organizacyjnie działalność innych instytucji, organizacji i osób fizycznych. Fundacja może także nabywać członkostwo oraz przyjmować inne formy uczestnictwa w organizacjach krajowych i zagranicznych, których misja jest zgodna z misją i celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§9

Fundacja może prowadzić samodzielnie, jak i przy współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą działalność gospodarczą dla osiągnięcia swoich celów.

§10

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
  • 90.04Z – Działalność obiektów kulturalnych.
  • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
  • 90.03Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza.
  • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
  • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
  • 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.
  • 58.19Z – Pozostała działalność wydawnicza.
  • 32.40Z – Produkcja gier i zabawek.
  • 88.99Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
  • 73.11Z – Działalność agencji reklamowych.
  • 84.12Z – Kierowanie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych.
 2. Dochody osiągnięte z działalności, określonej w ustępie 1 przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji.

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§11

 1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2000 (słownie: dwa tysiące złotych).
 2. Fundator wnosi fundusz założycielski w formie wkładu pieniężnego.
 3. Na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację, Fundator przeznacza kwotę 1.000 (słownie: jeden tysiąc złotych).
 4. Majątek Fundacji stanowią także nieruchomości oraz ruchomości oraz inne prawa majątkowe środki finansowe nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§12

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
  • środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatora oraz osoby fizyczne i prawne;
  • grantów w tym naukowych i innych podobnych funduszy;
  • darowizn, spadków, zapisów;
  • dotacji i subwencji osób prawnych;
  • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  • dywidend i zysków z akcji i udziałów;
  • dochodów z majątku Fundacji, prowadzonej działalności gospodarczej Fundacji.

§13

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Dochód Fundacji po pokryciu kosztów jej działalności jest w całości przekazywany na realizację jej celów statutowych.
 3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego. Fundacja może posiadać również rachunki bankowe, majątek za granicą i w inny sposób.
 4. Darowizny, spadki i zapisy mogą być użyte wyłącznie na realizację celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. Jednakże postanowienie ofiarodawców nie może być sprzeczne z celami statutowymi Fundacji.
 5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd.
 6. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.

ROZDZIAŁ V

ORGANY FUNDACJI

§14

 1. Fundacja działa poprzez swoje organy.
 2. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

§15

 1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej jednej osoby – Prezesa Zarządu. 
 2. Prezes i pozostali członkowie Zarządu wybierani są przez Fundatora na czas nieokreślony.
 3. Fundator może sprawować funkcję członka Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
 4. Pierwszym Prezesem Zarządu Fundacji ustanawia się Fundatora.
 5. Fundator może w każdym czasie odwołać odwołać osoby wchodzące w skład Zarządu.
 6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 7. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 8. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, niezależnie od zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży,

§16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych;
  • uchwalanie regulaminów;
  • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
   występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

§17

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie.
 2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W przypadku równości głosów o rozstrzygnięciu decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał
 4. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy Członek Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 5. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy Członkowie Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§18

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć także celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§19

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§20

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje w tych sprawach wymagają uchwały podjętej jednomyślnie.

§21

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

§22

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach .

§23

 1. W razie śmierci Fundatora w jego miejsce wstępuje osoba wcześniej przez niego wskazana.
 2. W przypadku braku wskazania, w miejsce Fundatora wstępuje osoba wybrana przez jego spadkobierców. Powyższą zasadę stosuje się do kolejnych następców Fundatora.

§24

 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2019 roku.
//]]>